Hieronder vindt u de privacy policy van On Target bvba, de eigenaar en beheerder van de website AssistantClub.be 

Garantie rond een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Bij On Target BVBA hechten we veel belang aan het beschermen van je privacy. Daarom willen we je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. We willen ze veilig en respectvol als een goede huisvader beheren en gebruiken. Zo kunnen we je beter van dienst zijn en een zo goed mogelijke ervaring bieden. We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens, en dat iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen.

Hieronder vind je informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en voor hoelang. Ook lees je hoe je hierover controle hebt. Neem dus even de tijd om ons privacybeleid en cookiebeleid door te nemen.

Dit privacybeleid geldt voor de website www.assistantclub.be. Ze bevat onder andere informatie over de persoonsgegevens die On Target bvba verzamelt en de manier waarop deze gegevens gebruikt en verwerkt.

On Target bvba heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van je persoonsgegevens te bekomen. Deze maatregelen komen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn in verhouding tot de ernst van het mogelijke risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en elke andere illegale verwerking van de gegevens, is tot een minimum herleid. Jammer genoeg kan niet elke risico volledig vermeden worden. Als er onwettig toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van On Target bvba, zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.
 

Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor alle bezoekers van onze website, de personen die zich hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief, personen die via onze website een vraag hebben gesteld. 

De wet van 8 december 1992 (‘Privacywet’), de wet van 13 juni 2005 (‘Wet Electronische communicatie’), de vereisten in de verordening voor het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens.

Wij engageren ons om onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken. Wil je dieper ingaan op dit onderwerp, raadpleeg dan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Wat betekent ‘verwerking’ van gegevens?

Onder ‘verwerking’ van gegevens verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens.
 

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

On Target bvba, met maatschappelijke zetel te Herentalsesteenweg 44 in 2275 Lille met ondernemingsnummer BE0806.062.377 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens waarop dit privacybeleid betrekking heeft.
On Target bvba is dus de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel ze worden verzameld en welke middelen er worden gebruikt om ze te verzamelen.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

‘Persoonsgegevens’ zijn de gegevens die te maken hebben met een identificeerbaar persoon. Deze gegevens kun je zelf bezorgd hebben door bijvoorbeeld het invullen van een formulier op onze website. Daarnaast kunnen we ook gegevens aan je toewijzen die wij gekregen hebben door onze samenwerking, waaronder gegevens die we via derden hebben ontvangen (bv. een telefoonnummer).

Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden. On Target bvba verplicht zich ertoe om alleen gegevens te verwerken die nodig zijn voor de doelen waarop dit privacybeleid betrekking heeft.

In dit kader kunnen o.a. de volgende soorten persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Identificatiegegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en geboortedatum;

 • gegevens over opleiding, vorming, beroep en betrekking;

 • de identificatie gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt;

 • je interesses m.b.t. onze je job
   

Hoe verzamelen we je persoonsgegevens?

On Target bvba kan o.a. persoonsgegevens verzamelen bij of in het kader van:

 • het bezoek van onze website;

 • het sturen van een contactformulier;

 • het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website);

 • het sturen van een mailbericht;

 • het uitwisselen van businesscards;

 • het deelnemen aan onze workshops of evenementen
   

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens alleen de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • wanneer we toestemming hebben gekregen;

 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan we zijn onderworpe
  Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van je interesse;

 • het optimaliseren van de kwaliteit, de inhoud en het beheer van de website;

 • het antwoorden op een specifieke vraag en/of het bezorgen van informatie;

 • het uitvoeren van enquêtes en andere marktonderzoeken;

 • statistische doelen.

Bij het bezoek aan onze website worden gegevens verzameld voor statistische doelen. Ze worden gebruikt om onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn onder andere: IP-adres, vermoedelijke plaats van bezoek, uur en dag van bezoek en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling, die alleen bestemd is voor statistische doelen.
 

Openbaarmaking van de persoonsgegevens aan derden

On Target bvba zal je persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening en het verbeteren daarvan (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudswerken, database management … ).

Als het nodig is om je persoonsgegevens openbaar te maken aan derden, is deze derde partij verplicht om je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.

Verder is het mogelijk dat On Target bvba je persoonsgegevens openbaar maakt:

 • aan de bevoegde autoriteiten, wanneer we hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een (toekomstige) gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

 • wanneer On Target bvba, of nagenoeg al haar activa, wordt overgenomen door een derde partij, waarbij je persoonsgegevens die On Target bvba heeft verzameld een van de overgedragen activa zal zijn;

 • met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het jouwe, behalve wanneer je je hier uitdrukkelijk tegen hebt verzet;

 • met het oog op het verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de doelen beschreven in dit privacybeleid door een onderaannemer.

In alle andere gevallen zal On Target bvba je persoonsgegevens niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derde partijen, tenzij On Target bvba hiervoor je expliciete toestemming heeft gekregen.
On Target bvba zal steeds met een betreffende derde partij een verwerkingsovereenkomst afsluiten, waarin de nodige garanties staan over confidentialiteit en privacy conformiteit wat betreft je persoonsgegevens.
 

Beveiliging van je persoonsgegevens

On Target bvba verbindt haar ertoe om redelijke, fysieke technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van onwettige toegang tot je persoonsgegevens en het verlies, misbruik of de wijziging van deze gegevens.

Ondanks het veiligheidsbeleid van On Target bvba, de controles die ze uitvoert en de handelingen die ze stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet gegarandeerd worden. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet en methode van elektronische opslag is 100 procent veilig. Hierdoor kan On Target bvba hiervoor geen absolute veiligheid garanderen.
On Target bvba doet er echter alles aan om je persoonsgegevens en privacy te beschermen.
We maken gebruik van gespecialiseerde bedrijven die instaan voor de veiligheid van ons ICT-netwerk en cloudservices.

Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen, zoals firewalls, antivirussoftware, encryptie en toegangscontroles.
Moest er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Onze websites vermelden soms links naar websites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid rond de bescherming van je persoonsgegevens.
 

Opslag van je persoonsgegevens

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart On Target bvba je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit privacybeleid.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden elk jaar verwijderd indien ze op het einde van het jaar binnen de voorgaande periode van 12 maanden de nieuwsbrief niet geopend hebben, zich uitgeschreven hebben of indien het e-mailadres (hard) gebounced werd.
 

Je Privacyrechten

Je kan steeds beroep doen op de volgende privacyrechten:

 • recht op toegang tot de persoonsgegevens On Target bvba over jou ter beschikking heeft;

 • recht op rectificatie, vervolledigen of updaten van je persoonsgegevens;

 • recht op schrapping van je persoonsgegevens;

 • recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;

 • recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;

 • recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Wanneer je beroep wilt doen op je privacyrechten, zoals hierboven bepaald, neem dan contact op via het contactformulier ter beschikking gesteld op de website www.assistantclub.be. We zullen binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag gevolg geven aan je vraag.
Als je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kun je je op elk moment uitschrijven door te klikken op de link ‘uitschrijven’, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief van On Target bvba.

 

Update Privacybeleid

On Target bvba heeft het recht dit privacybeleid te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is aangewezen om regelmatig de website en de pagina waarop het privacybeleid wordt weergegeven te raadplegen zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over het privacybeleid of over de manier waarop On Target bvba je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, neem dan contact met ons op via het contactformulier ter beschikking gesteld op de websitepagina.
 

Laatste update:28/02/2019